نقش معلم در خلق حماسه سیاسی

 
دربعدسیاسی آموزش وپرورش درنقطه بسیارمهمی قرارداردکه باز وظیفه همکاران فرهنگی  صد چندان خواهدبودبویژه همکاران خط مقدم درکلاس درس باید با حساسیت بیشتری برای رسیدن به اهداف سیاسی واقتصادی گام بردارندانسانهایی راپرورش دهیم که باکسب شایستگی هایی که متربیان راقادرمی سازدتاشهروندان فعال وآگاه باشندودرفعالییت های سیاسی واجتماعی مشارکت کنندکه داشتن چنین متربیانی حمایت دولت خانواده ها،رسانه ها،نهادهاوسازمانهای غیردولتی رامی طلبدتابه کمک آموزش وپرورش بتوانیم ساحتهای سیاسی سندتحول بنیادین رااجراکرده ودرنهایت تربیت برای عضویت فضیلت مدارانه درخانواده صالح وجامعه صالح راشاهدباشیم.باشدتابااقدامات شایسته بتوانیم بین سیاست واقتصادوفرهنگ وعلم و...پیوند ایجاد کنیم وشهروندانی تربیت کرده که اصولی رادرمسائل سیاسی بدانندوباعث الگوونمونه شدن کشوراسلامی شوند بدانندکه سیاست ورزی وسیاست مداری هنرکاربا مخالف است بدانندکه هزینه تحمل یکدیگرکمترازهزینه جدال باهم است بدانندکه اول بایدمصالح مردم رادرک کنندومنافع مردم رابفهمندتامصالح گروه وفردحاصل شودوبدانندکه پس ازرقابت رفاقت راحفظ کنندوبدانندکه بجای دعوت به خودوحزب خودبه امام وولی دعوت کنند و بدانند که گفتگو باید منجر به وحدت شوددراین صورت جامعه ای خواهیم داشت که تحزب درآن شکل خواهدگرفت وحزب گریزی که بزرگترین مشکل جامعه است ودغدغه هایی راکه شاهدهستیم برطرف خواهد کردودرسال1404جمهوری اسلامی رادربعدسیاسی دربین کشورهای دنیاالگوی سیاسی معرفی کنیم.درزیرچون لازم است ارکان تربیت رسمی کشورنقشآفرین باشنداصول ساحتهای سیاسی واجتماعی برشمرده می شودتاموقعیت خودرادرهرکدام ازقسمتها مدنظرقراردهندوبرای آن برنامه ریزی نمایند.
1-توجه به روابط سازندۀ متربی وجامعه؛
2- فراهم ساختن زمینۀ خروج متربی ازخودمحوری،خودکامگی واستبداد؛
3- نگریستن به حقوق ومسئولیت های خانوادگی واجتماعی به صورت دو عنصرمکمل؛
4- موردنظرقرارگرفتن فردیت ممتازومتمایزآدمی وعزت متربی وجامعه؛
5- تأکیدبرقانون مداری(پذیرش قانون اساسی کشوربه مثابۀ میثاق ملی)؛
6-توجه به شایستگی های پایه برای مشارکت فعال(عمل آگاهانه وآزادانه)متربیان در حیات خانوادگی،مدرسه ای،اجتماعی وسیاسی(مدیریت زندگی فردی واجتماعی)؛
7- توجه به شایستگی های پایه وویژه(بارویکردنرم)برای تشکیل خانواده صالح به مثابۀ مولفه اساسی وتداوم بخش حیات جامعۀ صالح؛
8-توجه به بازیابی موقعیت خوددردامنۀ سنت های اجتماعی ودربسترفرهنگ وروابط     اجتماعی وخانوادگی بانگاهی گزینشی واقدام برای اصلاح وبهبودمستمرآن؛
9- تأکیدبرهویت مشترک(انسانی،اسلامی،ایرانی)برای وحدت ملی وانسجام اجتماعی؛
10-تأکیدبراصل تولاوتبراوولایت پذیری؛
11- تأکیدبرظلم ستیزی وعدم ظلم پذیری؛
12-تأکیدبررسالت جهانی ومسئولیت بشری وگسترش عدالت درجهان؛
13-تأکیدبرمداراوتحمل عقایدمخالف وخرده فرهنگ هادرسطح ملی وجهانی؛
14-تأکیدبرپرورش منش آزادگی درهویت متربیان؛
15-طردتفکیک میان دین وسیاست،حق وتکلیف،اختیارووظیفه وعبادت وکار؛
16-توجه به میراث ادبیات فارسی درجهت انتقال ارزش های اصیل اخلاقی؛
17-توجه به میراث ارزشمندوفرهنگ تمدن اسلامی وایرانی درراستای ایجادهویت مشترک ایرانی واسلامی.

محمد مشهدی عباسی 
دبیر حزب موتلفه ی اسلامی 
شهرستان دماوند
/ 0 نظر / 21 بازدید